Skriv til os
Ring på tlf.   (+45) 40322694  eller send en email til  info@thylagerhotel.dk

Betingelser

Thy Lagerhotels almindelige betingelser vedrørende opbevaring

Ved Thy Lagerhotel forstås: Thy Lagerhotel (Finn Jensen)
Ved KUNDEN: forstås ejeren, respektive den der på ejerens
vegne er legitimeret til at bestille opbevaring

1. Vilkår

Vilkår som ikke fremgår af nærværende betingelser eller ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

2. Transport og flytning

Transport og flytning omfatter ned- og opbæring, kørsel samt løs anbringelse af godset/flyttegodset efter kundens anvisning.

Af- og påmontering falder udenfor Thy Lagerhotel’s pligter, men kan særskilt aftales.

Alle former for udveksling af paller er et mellemværende mellem kunden og den til Thy Lagerhotel tilsluttede vognmand. Thy Lagerhotel kan derfor ikke gøres ansvarlig for eventuel mangel af paller.

Efter aftale kan leveres flyttekasser og emballage til pakning af effekter.
Hvis kunden ønsker ind- og udpakning foretaget af Thy Lagerhotel, eller hvis transporten omfatter genstande, der vejer over 95 kg, må der træffes særskilt aftale herom.

Alle ordrer og instruktioner skal af kunden angives direkte til Thy Lagerhotel’s ordrekontor.

Ved transport/flytning til udlandet er følgende gældende:
a. Kunden erklærer ved sin underskrift, at der ikke befinder sig toldpligtige eller ulovlige effekter i gods eller indbo (f.eks. tobak, spiritus, porno, narkotika, m.v.).
b. Thy Lagerhotel forbeholder sig ret til regulering af den aftalte pris, såfremt der efter tilbudsdagen sker ændringer af f.eks. valutakurser eller andre udefra kommende prisændringer.
c. Alle kontante udlæg og omkostninger i forbindelse med ordning af attester, toldbehandling, forsikringer, færgebilletter, broafgift, evt. pladsleje og de stedlige tarifmæssige drikkepenge føres i ekstra regning.
d. Ved udlandstransport/flytning skal kundens afbestilling af transporten tilgå Thy Lagerhotel senest 48 timer før den aftalte tid for opgavens begyndelse. Ved øvrige transporter/flytninger skal kundens afbestilling af transporten tilgå Thy Lagerhotel senest dagen før den aftalte transportdag. Hvis afbestilling ikke sker rettidigt, betaler kunden i henhold til 6, stk. e.

3. Farligt gods

a. Farligt gods modtages ikke til transport uden særlig aftale, hvor kunden skal informere Thy Lagerhotel om alle relevante oplysninger, der er nødvendige for, at godset kan opbevares iht. gældende myndighedskrav. Får Thy Lagerhotel ikke kendskab til alle nødvendige oplysninger, kan Thy Lagerhotel når som helst og hvor som helst aflæsse godset for kundens regning uden at Thy Lagerhotel er pligtig til at svare erstatning.

b. Kunden hæfter for omkostninger og for eventuelle skader som følge af, at godset er overgivet til opbevaring uden at kunden er fremkommet med de ovennævnte oplysninger.

4. Erstatningsansvar ved opbevaring

Erstatningsansvar ved opbevaring Thy Lagerhotel’s erstatningsansvar begrænses således:

 • Skader på ting, Thy Lagerhotel måtte forvolde under opbevaring, erstattes maksimalt med:
  • Pr. læs max. kr. 500.000,-
  • Pr. palle max. kr. 200.000,-
 • Malerier, kunstgenstande, antikviteter, ægte tæpper og lignende erstattes maksimalt med kr. 10.000,- pr. genstand.
 • Vin, tobak, spiritus erstates maksimalt med kr.10.000,- pr. læs. Ved kørsel for private, dækkes vin, tobak og spiritus ikke.
 • De maksimale summer kan forhøjes efter forudgående skriftlig aftale med Thy Lagerhotel inden opbevaringen påbegyndes. Dog skal værdier på over kr. 5 millioner skriftligt aftales med Thy Lagerhotelsenest 5 hverdage før opbevaringen påbegyndes. Gebyr for forsikring opkræves særskilt.
 • Thy Lagerhotel påtager sig ikke ansvar for skader på:
  • Uforsvarligt/mangelfuldt emballeret gods.
  • Gods som er modtaget med forbehold på grund af skader.
  • Vin, tobak og spiritus.
  • Gods som kunden selv har pakket i kasser, container, kartoner, kurve, møbler eller lignende, med mindre det ved modtagelsen konstateres, at Thy Lagerhotel har forvoldt synlige skader på emballagen.
  • Alle former for elektrisk udstyr, med mindre Thy Lagerhotel har forvoldt synlige skader.
  • Gods der af en eller anden grund ved sin beskaffenhed ikke kan tåle de normale påvirkninger ved opbevaring.
 • Thy Lagerhotel er ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af rede penge, pengeeffekter, smykker, guld, sølv, ædelstene eller lignende.
 • Thy Lagerhotel er ikke ansvarlig for skader, der skyldes force majeure eller andre for Thy Lagerhoteluforudsigelige forhold.
 • Hvis flere paller omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en helhed (f.eks. et service), er Thy Lagerhotel’s erstatningsansvar maksimeret til 1 palle (kr. 200.000,-). Beskadiges enkelte dele af en sådan helhed, er Thy Lagerhotel ikke ansvarlig for en eventuel værdiforringelse af selve helheden.
 • Når erstatningen er betalt, overgår ejendomsretten til det bortkomne/beskadigede til Thy Lagerhotel.
 • I stedet for kontant erstatning forbeholder Thy Lagerhotel sig ret til at levere kunden andre effekter – svarende til de bortkomne/beskadigede – eller til at lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af det beskadigede på et af Thy Lagerhotel udpeget værksted.
 • Thy Lagerhotel’s erstatningspligt begrænses til den beskadigede genstands genanskaffelsesværdi med fradrag af værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

5. Reklamation

Krav om erstatning for eventuelle skader eller mangler på gods skal ved synlige skader ske straks ved modtagelsen af dette til Thy Lagerhotel’svognmand, og i andre tilfælde ved indsendelse af en skadesanmeldelse til Thy Lagerhotel’s kontor senest 7 dage efter udleveringen af godset. Hvis der ikke er reklameret indenfor de ovenfor nævnte frister, vil et erstatningskrav ikke kunne gøres gældende.

6. Pris og betaling

 • Prisberegninger for opbevaring sker på basis af Thy Lagerhotel’sgældende prisliste.
 • Såfremt force majeure eller andre forhold, der ikke kan tilregnes Thy Lagerhotel, som har påført Thy Lagerhotel unormale udgifter, kan Thy Lagerhotel kræve ekstrabetaling herfor.
 • Betalingen kræves almindeligvis af Thy Lagerhotel umiddelbart før udleveringen påbegyndes. Der kan dog i særlige tilfælde kræves forudbetaling.
 • Hvis en bestilt opgave afbestilles af kunden senere end dagen før den aftalte indleverings-/udleveringsdag, er Thy Lagerhotelberettiget til at afkræve kunden den minimumsbetaling, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste for en transport af den pågældende art.​

For skyldige beløb der ikke er betalt rettidigt til Thy Lagerhotel beregnes der 2% i rente pr. påbegyndt måned. Thy Lagerhotel’sbetalingsbetingelser er netto kontant, med mindre andet er aftalt.

7. Panteret og tvangssalg

 • Det opbevarede gods betragtes som overgivet Thy Lagerhotel i håndpant for ethvert tilgodehavende, Thy Lagerhotel har hos kunden.
 • Kunden har – så længe godset opbevares hos Thy Lagerhotel – ikke ret til at sælge eller pantsætte det opbevarede gods.
 • Beskadiges godset/indboet m.m., har Thy Lagerhotel ret til at kræve erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber eller andre udbetalt.
 • Udebliver Thy Lagerhotel’s tilgodehavende mere end 1 måned efter skriftlig påkrav anbefalet afsendt til den af kunden sidst opgivne adresse, jfr. 16, er Thy Lagerhotel berettiget til uden yderligere varsel ved offentlig auktion eller på anden betryggende måde helt eller delvist at bortsælge det opbevarede gods m.m. til dækning af sit tilgodehavende med tillæg af samtlige omkostninger ved realisationen. Et eventuelt restprovenu tilkommer kunden. Er provenuet mindre end Thy Lagerhotel’s tilgodehavende, hæfter kunden for forskelsbeløbet. Hvis det opbevarede gods skønnes værdiløst, er Thy Lagerhotel berettiget til at lade godset destruere. Kunden vil ved anbefalet og almindeligt brev modtage meddelelse om destruktionen til den af ham sidst opgivne adresse. Hvis kunden ikke inden 14 dage efter afsendelsen af denne meddelelse betaler Thy Lagerhotel’stilgodehavende og afhenter det opbevarede gods, er Thy Lagerhotel berettiget til at destruere godset.

8. Værneting

Enhver tvist mellem kunden og Thy Lagerhotel, herunder inkassering af Thy Lagerhotel’s forfaldne tilgodehavender, afgøres af Retten i Holstebro.

9. Opbevaring af gods og indbo

Gods/indbo m.m. modtages kun til opbevaring efter ydre besigtigelse. Er der ikke ved indleveringen udarbejdet specifikation, betragtes det indleverede som et parti, og modtagelses/opbevaringsbeviset er i så fald ikke noget bevis for, hvor meget af det indleverede der til enhver tid er tilstede. Såfremt specifikation over det indleverede tilstilles kunden, må eventuel reklamation tilsendes Thy Lagerhotel skriftligt senest 7 dage efter modtagelsen.
For vægt, mål, kvalitet, indhold og værdi i kasser, beholdere, skabe, skuffer og lign. overtager Thy Lagerhotel intet ansvar uden en særskilt skriftlig aftale og specifikation. Specifikation optages kun mod betaling for det dermed forbundne arbejde. Hvis der af det indleverede, specificerede gods/indbo m.m. udtages genstande, eller hvis kunden i øvrigt foretager nogen som helst handling med hensyn til godset/indboet m.m., må kunden på ny – sammen med Thy Lagerhotel – fastslå godsets/indboets m.m. antal, respektive vægt og beskaffenhed, idet Thy Lagerhotel’s ansvar for enhver senere konstateret bortkomst eller skade i modsat fald er bortfaldet.

10. Farligt gods

Farligt gods, hurtigt fordærveligt gods, eller gods der kan påføre andet på lageret opbevaret skade modtages ikke. Skulle sådanne effekter uden Thy Lagerhotel’s viden være blevet oplagret, hæfter kunden for alle økonomiske og skadelige følger heraf. Thy Lagerhotel er til enhver tid berettiget til – for kundens regning og risiko og uden underretning til denne – at bortfjerne og uskadeliggøre, herunder at destruere sådanne effekter eller bedst muligt at afhænde disse.

11. Betaling

Ved modtagelse af gods/indbo m.m. til opbevaring erlægges et beløb til dækning af depositum. På første faktura beregnes ind- og udleveringsgebyr. Lagerlejen beregnes forud, således at hver påbegyndt kalendermåned regnes som fuld måned. Ved indlevering den 15. eller senere beregnes en halv måned for indleveringsmåneden. Eventuelt for meget betalt lagerleje samt depositum refunderes ved udlevering, dog refunderes kun for hele ubenyttede kalendermåneder. For delind- og udlevering beregnes et gebyr, som erlægges kontant. For skyldigt beløb der ikke er indbetalt rettidigt til Thy Lagerhotel ud over en måned beregnes 2% i rente pr. påbegyndt måned.

12. Forsikringsforhold ved opbevaring

 • Det opmagasinerede gods er ikke uden særskilt aftale forsikret af Thy Lagerhotel.
 • Forsikring mod brand, tyveri, vandskade tegnes kun af Thy Lagerhotel, når Thy Lagerhotel enten i hvert enkelt tilfælde får skriftlig ordre herom, eller har modtaget skriftlig generel instruks herom. Angivelse af godsets værdi er ikke at betragte som forsikringsbegæring.
 • Forsikringspræmien betales særskilt.
 • Hvis kunden selv holder godset forsikret, skal kunden selv meddele eget forsikringsselskab om opbevaringsstedet.
 • Thy Lagerhotel hæfter ikke for skader forårsaget af angreb af mus, rotter, møl o.lign.
 • Thy Lagerhotel’s erstatningspligt begrænses til den beskadigede genstands genanskaffelsesværdi med fradrag af værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.
 • Den af kunden anførte forsikringssum danner grænsen for selskabets erstatningspligt, og kunden kan ikke opnå mere i erstatning end det faktisk lidte tab. Såfremt der foreligger underforsikring, nedsættes erstatningen forholdsmæssigt. Hvor intet andet er aftalt er 1 til 8 tillige gældende.​

13. Opsigelse

 • Kunden kan opsige aftalen med 30 dages varsel.
 • Thy Lagerhotel kan opsige aftalen med 30 dages varsel. Ved manglende betaling af lagerleje kan Thy Lagerhotel straks ophæve opbevaringskontrakten, (jævnfør 7).​

14. Legitimation

 • Ved godsets/indboets m.m. modtagelse udsteder Thy Lagerhotel et modtagelses/opbevaringsbevis, der ikke må transporteres til trediemand, hverken til eje eller til sikkerhed.
 • Modtagelses/opbevaringsbeviset må opbevares omhyggeligt af kunden. Thy Lagerhotel er ikke forpligtet til at udlevere det opbevarede til kunden uden legitimation eller fuldmagt og mod dennes tilbagelevering af kvitteret modtagelsesbevis.​

15. Udlevering

Hel- eller deludlevering skal aftales med lagerkontoret senest kl. 12.00 hverdagen før. Deludlevering kan kun finde sted mod påtegning herom og kvittering på deludleveringsbeviset. Forinden udleveringen kan ske skal Thy Lagerhotel’s tilgodehavende være betalt.

16. Adresse

Henvendelse fra Thy Lagerhotel til kunden sker til den sidst opgivne adresse.
Forsømmer kunden at anmelde adresseforandring, er denne ansvarlig for følgerne heraf, jvf. 7, og for enhver deraf følgende ulempe for Thy Lagerhotel.

Thy Lagerhotel, Grurupvej 14, 7760 Hurup Thy, CVR 11 55 00 96, tlf.: 97 95 33 81, biltelf. 40322694, telefax 97 953387, e-mail info@thylagerhotel.dk.​